Rongteng 1995-nji ýyldan bäri tebigy gaz pudagynda işleýär. Wellhead bejeriş enjamlary, tebigy gaz sowadyjy enjamlar, ýeňil uglewodorod dikeldiş bölümi, LNG suwuklandyryş zawody, gaz generatorlary üçin çözgütler we enjamlar toplumy bilen üpjün edýäris.Güýçli gözleglerimiz we ösüşimiz, müşderileriň isleglerini yzygiderli kanagatlandyrmak üçin täze önümleri we çözgütleri hödürlemäge mejbur edýär.Tehniki topar bazaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin täze tehnologiýa we materiallara göz aýlaýar.Ösen enjamlar, tejribeli işgärler we güýçli önümçilik kuwwaty bilen müşderileriň önümçilik talaplaryny kanagatlandyryp bileris we çalt iberip bileris.Rongteng-iň esasy artykmaçlyklaryndan biri, çalt gurulmagyna we ýokary hilli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän modully dizaýn we ýasama çemeleşmesi.Modully dizaýny we gurluşygy sebäpli ähli zawod deňiz arkaly aňsatlyk bilen iberilip bilner.Satuwdan soň in engineenerlerimiz, gurnama we synag işlerinde, tehniki hyzmatda, şahsy okuwda we ätiýaçlyk şaýlaryny çalyşmakda müşderilere goldaw bererler.

3 fazaly bölüji, doňuz işlediji we kabul ediji, PRMS we ş.m. üpjün edýäris.

Wellhead bejergisi

 • 50-den 100-e çenli MMSCFD 3 fazaly synag we bölüji

  50-den 100-e çenli MMSCFD 3 fazaly synag we bölüji

  Esasy enjamlar synag bölüji, sazlaýjy klapan, dürli basyş, suwuklyk derejesi, temperatura, ölçeg guraly, maglumatlary ýygnamak we dolandyryş ulgamy.

 • Rongteng 50 MMSCFD Nebit we gaz synagy we bölüji

  Rongteng 50 MMSCFD Nebit we gaz synagy we bölüji

  Nebit we gaz synagy we bölüji Rongteng Nebit we gaz bölüji guýyny iki ýa-da üç faza bölmek üçin niýetlenendir we nebit ýataklarynda we gaz ýataklarynda giňden ulanylýar.Highokary aýralyk netijeliligini gazanmak üçin önümçilik bölüjileri agyrlyk güýji, birleşme we tizlik ýaly birnäçe ýörelgäni göz öňünde tutup işlenip düzüldi.Şeýle hem, HC has agyr çig mallary işlemekde we sowuk gurşawda işlemekde has gowy bölünişige mümkinçilik berýän ýyladyş ulgamy bilen önümçilik bölüjilerini dizaýn edýär.Nebit we gaz bölüji ...
 • Nebit we gaz daşamak

  Nebit we gaz daşamak

  Nebit we gaz garyndysynyň birleşdirilen skidine sanly skid oturdylan güýçlendiriji enjam ýa-da güýçlendiriji skid hem diýilýär.Nebit we gaz garyndysy transport skidi adaty gaz-suwuk ýyladyş we gaz-suwuk bufer stansiýasynyň, gaz-suwuk bölüji tankyň uzakdan dolandyrylmagy, bölüji tank, uzakdan dolandyryş ulgamy we ş.m. birleşip biler. Bu kiçi nebit we gaz ýygnamagyny çalşyp biler pes geçirijilikli nebit ýatagyndaky stansiýa.

 • Gum aýyrmak ulgamy üçin desand skid

  Gum aýyrmak ulgamy üçin desand skid

  Tebigy gaz guýusy çäge bölüji skid, adatça tebigy gaz guýusynda we gury ýerdäki kondensat ýatagynyň önümçilik guýusy meýdançasynda ulanylýar.Deňizdäki kondensat meýdan platformasy gaz guýusy.

 • Guýy bejermek üçin nebit we gaz bölüji

  Guýy bejermek üçin nebit we gaz bölüji

  Tebigy gazy arassalamak we öndürmek işinde köplenç guýularda gum bolýar.Gum bölejikleri tebigy gazyň ýokary tizlikli akymy bilen ýerüsti ýygnamak we transport turbageçiriji ulgamyna akýar.Gaz akymynyň ugry üýtgese, gum bölejikleriniň ýokary tizlikli hereketi eroziýa sebäp bolar we enjamlara, klapanlara, turbageçirijilere we ş.m.

 • Fuelangyç gazyny arassalamak üçin doňuz geçiriji we kabul ediji skid

  Fuelangyç gazyny arassalamak üçin doňuz geçiriji we kabul ediji skid

  Adatça doňuz etini geçirmek we almak üçin esasy turbageçirijiniň iki ujunda oturdylýar we bu mumy arassalamak, ýag süpürmek we turbageçiriji öndürilmänkä we soň masştab aýyrmak üçin ulanylyp bilner.Ulanyjylaryň talaplaryna laýyklykda skid iki taraplaýyn ulanmak üçin döredilip bilner.

 • Nebit gazy we suw üçin üç fazaly synag we bölüji

  Nebit gazy we suw üçin üç fazaly synag we bölüji

  Üç fazaly synag bölüji skid esasan nebit, gaz, suw üç fazaly nebit ýa-da gaz guýy önümlerini bölmek üçin ulanylýar, bu diňe bir suwuklygy we gazy däl, eýsem suwuklygy nebit bilen suwy hem bölýär.Nebit, gaz we suw dürli turbageçirijiler arkaly indiki baglanyşyga geçýär.Üç fazaly bölüji, gaz-suwuk iki fazaly bölüji we nebit-suw iki fazaly bölüjiden has uniwersal.

 • Tebigy gaz üçin hünär basyşyny kadalaşdyrmak we ölçemek

  Tebigy gaz üçin hünär basyşyny kadalaşdyrmak we ölçemek

  LNG stansiýasynyň basyşy kadalaşdyryjy we ölçeg skidi, aşaky akym üçin durnukly we ygtybarly gaz üpjünçiligini üpjün edýän we amatly, klapan, süzgüç, basyş sazlaýjy, akym ölçeýjisi, ýapylýan klapan, howpsuzlyk kömek klapany, bromasiýa maşyny we beýleki esasy böleklerden durýar. LNG ätiýaçlyk bekedinde gazlaşdyrylandan soň basyşy kadalaşdyrmak we adaty temperatura gazyny ölçemek üçin.

 • Tebigy gaz guýularyny bejermek üçin suw kurtka gyzdyryjy

  Tebigy gaz guýularyny bejermek üçin suw kurtka gyzdyryjy

  Toplumlaýyn tebigy gaz ýygnaýjy skid, himiki doldurma ulgamyny, suw penjek peçini, aýyryjyny, tebigy gazy ölçeýji enjamy, doňuz etini enjamlaşdyrýan enjamy, geçiriji, ýangyç gazynyň basyşyny kadalaşdyrýan, bir guýy gaz önümçiliginde toplumlaýyn enjamdyr. poslama gözegçilik ulgamy we klapanlaryň, turbalaryň we gurallaryň doly toplumy.

 • Gasöriteleşdirilen gaz kadalaşdyryş we ölçeg stansiýasy (RMS)

  Gasöriteleşdirilen gaz kadalaşdyryş we ölçeg stansiýasy (RMS)

  RMS tebigy gazyň basyşyny ýokary basyşdan pes basyşa çenli azaltmak we stansiýadan näçe gaz akymyny hasaplamak üçin döredildi.Adaty tejribe hökmünde tebigy ýangyç stansiýasy üçin RMS, adatça gaz sowadyjy, kadalaşdyryjy we ölçeg ulgamlaryndan durýar.

 • Nebit gazy suwy üç faza bölüji

  Nebit gazy suwy üç faza bölüji

  Giriş Nebit gazynyň suwy üç fazaly bölüji, nebit, gaz we suwy emele getirýän suwuklykda bölmek we önümçiligini takyk ölçemek üçin enjamdyr.Dik, keseligine, sferik üç görnüşe bölünýär.Daşamagyň amatlylygy üçin, adatça önümçiligi ölçemek üçin gorizontal bölüji ulanylýar.Adaty gorizontal üç fazaly bölüjiniň içki gurluşy esasan aşakdakylary öz içine alýar: girelgäni bölüji, defoamer, birleşdiriji, worteks ýoklaýjy, demister we ş.m. Effekt Whe ...
 • Gaz basyşyny kadalaşdyrmak we ölçemek

  Gaz basyşyny kadalaşdyrmak we ölçemek

  PRMS diýlip atlandyrylýan basyş kadalaşdyryjy we ölçeg skidi, gönüburçly skidden, manifoldy, dolandyryş klapanyny, ölçeg turbasyny, akym ölçeýjisini, sazlaýjy klapany, turba, süzgüç, rozetka turbasy, giriş manifoldy, howa girelgesi, çykyş manifoldy, zarba turbasyndan ybaratdyr. we howpsuzlyk klapan.Düzgünleşdiriji manifold öň tarapda, çykyş rozetkasy ortada, giriş arka tarapynda köp gezek.