Rongteng 1995-nji ýyldan bäri tebigy gaz pudagynda işleýär. Wellhead bejeriş enjamlary, tebigy gaz sowadyjy enjamlar, ýeňil uglewodorod dikeldiş bölümi, LNG suwuklandyryş zawody, gaz generatorlary üçin çözgütler we enjamlar toplumy bilen üpjün edýäris.Güýçli gözleglerimiz we ösüşimiz, müşderileriň isleglerini yzygiderli kanagatlandyrmak üçin täze önümleri we çözgütleri hödürlemäge mejbur edýär.Tehniki topar bazaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin täze tehnologiýa we materiallara göz aýlaýar.Ösen enjamlar, tejribeli işgärler we güýçli önümçilik kuwwaty bilen müşderileriň önümçilik talaplaryny kanagatlandyryp bileris we çalt iberip bileris.Rongteng-iň esasy artykmaçlyklaryndan biri, çalt gurulmagyna we ýokary hilli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän modully dizaýn we ýasama çemeleşmesi.Modully dizaýny we gurluşygy sebäpli ähli zawod deňiz arkaly aňsatlyk bilen iberilip bilner.Satuwdan soň in engineenerlerimiz, gurnama we synag işlerinde, tehniki hyzmatda, şahsy okuwda we ätiýaçlyk şaýlaryny çalyşmakda müşderilere goldaw bererler.

NGL we LPG dikeldiş bölümini üpjün edýäris.Ösümlikleriň kuwwaty 13-den 200 tonnadan gowrak LNG önümçiligini (20,000-den 300,000 Nm3 / d) öz içine alýar.

NGL dikeldiş bölümi

 • 20MMSCFD Rongteng modul dizaýny NGL dikeldiş skidi

  20MMSCFD Rongteng modul dizaýny NGL dikeldiş skidi

  Suw bilen doldurylan arassa gaz, suwsuzlanmak üçin molekulýar elek ulgamyna gidýär. Gaz molekulýar elek düşeginden geçip barýarka, suw NGL-iň çuň dikeldilmegi üçin zerur bolan kriogen temperaturalaryna sezewar bolmaga taýyn arassa gury gaz öndürip, ileri tutulýar. gaz sowadyjy çillere geçýär, şol ýerde sowadyjy çillerdäki rulonlardan geçýän ýyly gazy sowadýar.

 • Hytaý Rongteng kompaniýasyndan 2 MMSCFD LPG dikeldiş zawody

  Hytaý Rongteng kompaniýasyndan 2 MMSCFD LPG dikeldiş zawody

  Çig tebigy gaz mehaniki hapalary süzmek we erkin suwy bölmek üçin giriş bölüjisine girýär, soňra tozan süzgüji bilen takyk süzgüçden soň kompressora girýär we kompressoryň sowadyjysy tarapyndan 40 ~ 45 to sowadylýar we soňra bölünýär. käbir suw we agyr uglewodorodlar (aşa agyr komponentler bolan ýagdaýynda), soňra çuň suwsuzlanmak üçin suwsuzlandyryş bölümine girýär.

 • Tebigy gaz üçin 20MMSCFD NGL dikeldiş skidi

  Tebigy gaz üçin 20MMSCFD NGL dikeldiş skidi

  Tebigy gaz suwuklyklaryny näme üçin dikeltmeli: Tebigy gazyň hilini ýokarlandyrmak, uglewodorod çyg nokadyny azaltmak we turba geçirijisinde suwuk uglewodorod kondensasiýasynyň öňüni almak;Dikeldilen kondensat önümleri möhüm raýat ýangyjy we himiki ýangyçdyr;Gowy ykdysady peýdalary bolan çeşmeleriň hemmetaraplaýyn peýdalanylyşy üpjün edilýär.

 • 8MMSCFD Suwuklandyrylan nebit gazy tebigy gaz üçin dikeldiş skidi

  8MMSCFD Suwuklandyrylan nebit gazy tebigy gaz üçin dikeldiş skidi

  Tebigy gaz suwuklyklaryny näme üçin dikeltmeli: Tebigy gazyň hilini ýokarlandyrmak, uglewodorod çyg nokadyny azaltmak we turba geçirijisinde suwuk uglewodorod kondensasiýasynyň öňüni almak;Dikeldilen kondensat önümleri möhüm raýat ýangyjy we himiki ýangyçdyr;Gowy ykdysady peýdalary bolan çeşmeleriň hemmetaraplaýyn peýdalanylyşy üpjün edilýär.

 • 10MMSCFD Suwuklandyrylan nebit gazy tebigy gaz üçin dikeldiş skidi

  10MMSCFD Suwuklandyrylan nebit gazy tebigy gaz üçin dikeldiş skidi

  Tebigy gaz suwuklyklaryny näme üçin dikeltmeli: Tebigy gazyň hilini ýokarlandyrmak, uglewodorod çyg nokadyny azaltmak we turba geçirijisinde suwuk uglewodorod kondensasiýasynyň öňüni almak;Dikeldilen kondensat önümleri möhüm raýat ýangyjy we himiki ýangyçdyr;Gowy ykdysady peýdalary bolan çeşmeleriň hemmetaraplaýyn peýdalanylyşy üpjün edilýär.

 • 1 ~ 6 mmscfd LPG dikeldiş desgasy Hytaý firmasyny emele getirýär

  1 ~ 6 mmscfd LPG dikeldiş desgasy Hytaý firmasyny emele getirýär

  Tebigy gaz suwuklyklaryny näme üçin dikeltmeli: Tebigy gazyň hilini ýokarlandyrmak, uglewodorod çyg nokadyny azaltmak we turba geçirijisinde suwuk uglewodorod kondensasiýasynyň öňüni almak;Dikeldilen kondensat önümleri möhüm raýat ýangyjy we himiki ýangyçdyr;Gowy ykdysady peýdalary bolan çeşmeleriň hemmetaraplaýyn peýdalanylyşy üpjün edilýär.

 • Lörite LPG dikeldiş suwuklandyrylan nebit gazyny gaýtadan işleýän zawod

  Lörite LPG dikeldiş suwuklandyrylan nebit gazyny gaýtadan işleýän zawod

  LPG, çig nebiti gaýtadan işlemekde ýa-da nebit ýa-da tebigy gaz ekspluatasiýasyndan üýtgän mahaly öndürilýän suwuklandyrylan nebit gazydyr.LPG degişli basyşda emele gelen we otag temperaturasynda suwuklyk hökmünde bar bolan nebit bilen tebigy gazyň garyndysydyr.LPG (Suwuklandyrylan nebit gazy) awtoulaglar üçin alternatiw ýangyç hökmünde giňden ulanylýar, ýöne himiki iýmit hökmünde hem amatly.Propandan we butandan (C3 / C4) durýar.LPG / C3 + dikeltmek üçin In Engineeringenerçilik bölümi bir sorujy pr hödürleýär ...
 • Hytaý üpjün edijisinden tebigy gaz suwuklyklaryny dikeltmek üçin ýörite çözgüt

  Hytaý üpjün edijisinden tebigy gaz suwuklyklaryny dikeltmek üçin ýörite çözgüt

  Etan we propan ýaly tebigy gaz suwuklyklarynyň gymmaty, nebit-himiýa iýmit mallaryna, ýyladyş we energiýa isleginiň artmagy sebäpli ýokarlanýar.Rongteng tebigy gaz suwuklyklary (NGL) dikeldiş çözgütleri, ýokary amatly çeýeligi we ösümlik maýa goýumlaryndan has köp girdeji gazanmagy üpjün etmek bilen, dikeldiş derejesini ýokarlandyrmak üçin ýöriteleşdirilendir.

 • Adaty gaz üçin 2 ~ 14 104 Nm3 / d ýeňil uglewodorod dikeldiş skidi

  2 ~ 14 104 Nm3/ d tebigy gaz üçin ýeňil uglewodorod dikeldiş skidi

  Tebigy gaz kondensaty (NGL) diýlip hem atlandyrylýan ýeňil uglewodorod, düzüminde C2 ~ C2 + öz içine alýar we kondensat komponentlerini (C3 ~ C5) öz içine alýar. Lighteňil uglewodorodyň dikeldilmegi tebigy gazdaky metanyň ýa-da etanyň suwuk görnüşdäki agyr komponentleriniň dikeldilmegini aňladýar. .

 • NGL dikeldiş bölümi

  NGL dikeldiş bölümi

  Uglewodorodyň ýeňil dikeldilmegi, tebigy gazdaky metandan ýa-da etandan has agyr komponentleriň suwuk dikeldilmegine degişlidir.Bir tarapdan, täjirçilik gazynyň hil görkezijisine ýetmek we gaz-suwuk iki fazaly akymyň öňüni almak üçin tebigy gazyň uglewodorod çyg nokadyna gözegçilik etmegi maksat edinýär.