Amal tehnologiýasy 71t / d LNG zawodynyň teklibi we beýany (2)

LNG önümçilik zawody2.3     Gaz guratmak bölümi

1) Amalyň beýany

Öçürilen tebigy gaz girýäriýmit gaz guradyjy enjam.Enjam gazy bölmek we arassalamak üçin temperatura siňdiriş adsorbsion tehnologiýasyny kabul edýär.Temperaturanyň siňdiriş adsorbsion tehnologiýasy, adsorbentiň (gözenekli gaty madda) iç ýüzündäki gaz molekulalarynyň fiziki adsorbsiýasyna esaslanýar we gazyň adsorbent tarapyndan adsorbsiýasy ulanylýar.Kuwwatlylygy adsorbsion temperaturasy we basyşy bilen üýtgeýär.Adsorbent dürli gaz komponentlerini saýlap özleşdirýär, garyşyk gazdaky käbir komponentler pes temperaturada we ýokary basyşda adsorbsirlenýär we ýapylmadyk komponentler adsorber gatlagyndan akýar. indiki pes temperatura we ýokary basyşly adsorbsiýa üçin we yzygiderli gaz bölmek maksadyna ýetmek üçin birnäçe adsorbsion diňleri ulanylyp bilner.

Iýmit gazyny guratmak we agyr uglewodorod aýyrmak bölümi kommutasiýa amallary üçin üç sany adsorber bilen enjamlaşdyryldy, biri adsorbsiýa, biri sowuk urmak we biri ýyladyş regenerasiýasy üçin.

 

Deasidifikasiýa bölüminden iýmit gazy adsorberiň ýokarsyna girýär we molekulýar elek adsorbsiýasy bilen çyglyk aýrylandan soň, adsorberiň düýbünden çykýar.Suwsuzlykdan soň tebigy gaz simap aýyrmak diňine girýär.

Iýmit gazyny guratýan enjam, sowuk urmak we täzelenmek üçin az mukdarda iýmit gazyny ulanýar.Dikeldiş gazy adsorbsion diňinden çykansoň, sowadylýar we bölünýär we adsorbsion ýagdaýynda guradyjy diňiň girelgesine gaýtarylýar.

Dikeldiş gazy ilki bilen sowadylan adsorberden ýokardan aşaga geçýär, soňra regenerasiýa gazy regenerasiýa gyzdyryjy tarapyndan 180-260 reg täzeleniş temperaturasyna gyzdyrylýar, soňra adsorberiň aşagyndan girýän suwy siňdirmek üçin girýär; adsorbent.Dikeldiş gazy guradyjynyň ýokarsyndan çykýar we regenerasiýa sowadyjysy bilen sowadylandan soň, regenerasiýa gaz bölüjisine girýär we içindäki suwuklyk bölünip, adsorberiň öň tarapyna gaýtarylýar.

Bu enjamdan geçensoň, gury tebigy gazdaky suw ≤1ppm.

Esasy enjam adsorbsion diňi, regenerasiýa gyzdyryjy, regenerasiýa gaz sowadyjy we regenerasiýa gaz bölüji.

2) Dizaýn parametrleri

Gaz gaýtadan işlemegiň kuwwaty :10 × 104 Nm 3 /d

Işleýiş basyşy: 5.2 Mpa.G

Adsorbsiýanyň temperaturasy: 40 ℃

Täzeleniş temperaturasy: 180 ℃ ~ 260 ℃

Täzelenýän ýylylyk çeşmesi: ýylylygy geçirýän ýagy ýylatmak

H mazmuny2Arassalanan gazda O 1ppm

2.4    Gaz simap aýyrmak bölümini iýmitlendiriň

1) Amalyň beýany

Agyr uglewodorodlardan soň tebigy gaz ilki bilen kükürt bilen emdirilen işjeňleşdirilen uglerod adsorberine girýär.Merkuri, simap aýyrmak maksadyna ýetmek üçin işjeňleşdirilen ugleroda ýerleşdirilen simap sulfidini öndürmek üçin kükürt bilen emdirilen işjeňleşdirilen uglerodyň üstünde kükürt bilen reaksiýa berýär.Simap çykaryjydan çykýan tebigy gazyň simap düzümi 0.01μg / Nm3-den pesdir.

Merkuri aýyryjy gurulýar we kükürt bilen emdirilen işjeňleşdirilen uglerod ýüze çykaryş şertlerine laýyklykda çalşylýar.

Çekilen tebigy gaz süzgüç bölümine girýär.

2) Dizaýn parametrleri

Gaz gaýtadan işlemegiň kuwwaty :10 × 104 Nm 3 /d

Işleýiş basyşy : 5.0Mpa.G

Adsorbsiýanyň temperaturasy : 40 ℃

Arassalanan gazdaky Hg-iň düzümi ≤ 0.01μg / Nm3

3) Uýgunlaşmagyň çäkleri : 50% ~ 110%.

2.5    Iýmit gaz süzgüç bölümi

 

1) Amalyň beýany

Süzgüç bölümi, molekulýar elekleri we işjeňleşdirilen uglerod tozanlaryny süzmek maksadyna ýetmek üçin garşylyk maglumatlaryna görä üýtgedilip we ulanylyp bilinýän süzgüç bilen enjamlaşdyrylandyr.

Aýyrylandan soň iýmit gazyndaky tozan bölejikleri 10 mk-dan az.

Esasy enjam tozan süzgüçidir.

Gaz gaýtadan işlemegiň kuwwaty :10 × 104 Nm 3 /d

2) Dizaýn parametrleri

Işleýiş basyşy : 5Mpa.G

Arassalanan gazdaky tozanyň düzümi ≤ 5μm

 

Biz bilen habarlaşyň:

 

“Sichuan Rongteng” awtomatlaşdyryş enjamlary kärhanasy

www.rtgastreat.com

E-poçta:sales01@rtgastreat.com

Telefon / whatsapp: +86 138 8076 0589


Iş wagty: Iýul-23-2023