Habarlar

 • NGL dikeldiş zawodynyň alaw gazyndan tehniki teklibi

  NGL dikeldiş zawodynyň alaw gazyndan tehniki teklibi

  Amal akymynyň gysgaça mazmuny .Gepleşigiň gysgaça beýany Tebigy gaz ýeňil uglewodorod dikeldiş zawody (mundan beýläk “ösümlik”) tebigy gazy gury gaza, LPG, OIL-a öwürýär.Teklip edilýän zawody howpsuz, ygtybarly, işlemek we goldamak aňsat etmek üçin zawod ...
  Koprak oka
 • Amal tehnologiýasy 71t / d LNG zawodynyň teklibi we beýany (2)

  Amal tehnologiýasy 71t / d LNG zawodynyň teklibi we beýany (2)

  2.3 Iýmit gazyny guratmak bölümi 1) Amalyň beýany Öçürilen tebigy gaz iýmit gazyny guratýan bölüme girýär.Enjam gazy bölmek we arassalamak üçin temperatura siňdiriş adsorbsion tehnologiýasyny kabul edýär.Temperaturanyň siňdiriş adsorbsion tehnologiýasy ga-nyň fiziki adsorbsiýasyna esaslanýar ...
  Koprak oka
 • Amal tehnologiýasy 71t / d LNG zawodynyň teklibi we beýany (1)

  Amal tehnologiýasy 71t / d LNG zawodynyň teklibi we beýany (1)

  1 Ulgam syny Iýmit gazy süzülenden, aýrylandan, basyş bilen kadalaşdyrylandan we ölçelenden soň tebigy gazy öňünden kesgitlemek ulgamyna girýär.CO2, H2O, agyr uglewodorodlar we Hg aýrylandan soň, suwuklandyryş sowuk gutusyna girýär we sowadylýar, suwuklandyrylýar, sowadylýar we tabakda atylýar ...
  Koprak oka
 • Fakel gazy (baglanyşykly gaz) ýeňil uglewodorod dikeldiş zawodynyň gysgaça beýany

  Fakel gazy (baglanyşykly gaz) ýeňil uglewodorod dikeldiş zawodynyň gysgaça beýany

  Fakel gazy (baglanyşykly gaz) ýeňil uglewodorod dikeldiş zawody (mundan beýläk “zawod” diýilýär) fakel gazyny (baglanyşykly gazy) gury gaza we NGL-a dikeldýär.Teklip edilýän zawody howpsuz, ygtybarly, işlemek we goldamak aňsat etmek üçin zawod ýetişen we relýa bilen bezeler ...
  Koprak oka
 • Fakel gazynyň (baglanyşykly gaz) ýeňil uglewodorod dikeldiş zawodynyň üpjünçiligi

  Fakel gazynyň (baglanyşykly gaz) ýeňil uglewodorod dikeldiş zawodynyň üpjünçiligi

  Fakel gazy (baglanyşykly gaz) ýeňil uglewodorod dikeldiş zawody (mundan beýläk “zawod” diýilýär) fakel gazyny (baglanyşykly gazy) gury gaza we NGL-a dikeldýär.Teklip edilýän zawody howpsuz, ygtybarly, işlemek we goldamak aňsat etmek üçin zawod ýetişen we relýa bilen bezeler ...
  Koprak oka
 • Nebit we gaz guýularyny ulanmakda 3 fazaly bölüjiniň tanyşdyrylyşy (2)

  Nebit we gaz guýularyny ulanmakda 3 fazaly bölüjiniň tanyşdyrylyşy (2)

  Soňky ýyllarda 3 fazaly bölüji skidleriň ulanylmagy bu pudakda özüne çekiji boldy.Skid bilen gurnalan bölüjileriň transportyň aňsatlygy, gurnama wagtynyň gysgalmagy we kiçi aýak yzy ýaly birnäçe artykmaçlygy bar.Dürli operatlara aňsat birleşdirilip bilinýän modully çözgüt ...
  Koprak oka
 • Nebit we gaz guýusyny bejermekde 3 fazaly bölüji girizmek (1)

  Nebit we gaz guýusyny bejermekde 3 fazaly bölüji girizmek (1)

  Nebit we gaz pudagynda nebitiň, gazyň we suwuň netijeli bölünmegi önümçilik we gaýtadan işleýän desgalaryň üstünlikli işlemegi üçin möhümdir.Bu maksat bilen ulanylýan dürli enjamlaryň arasynda üç fazaly bölüjiler netijeli aýralygy gazanmakda möhüm rol oýnaýarlar.Üç fazaly ...
  Koprak oka
 • Tebigy gaz öndürýän toplumlaryň geljekki ugurlary (2)

  Tebigy gaz öndürýän toplumlaryň geljekki ugurlary (2)

  Dördünjiden, tebigy gaz turbinaly generatorlar ýokary netijeliligi we pes zyňyndylary sebäpli meşhurlyga eýe bolýarlar.Uly göwrümli elektrik öndürmek üçin amatly bu generatorlar köplenç tebigy gazdan elektrik öndürmek üçin energiýa pudagynda ulanylýar.Tebigy gaz turbinaly generatorlar ...
  Koprak oka
 • Tebigy gaz öndürýän toplumlaryň geljekki ugurlary (1)

  Tebigy gaz öndürýän toplumlaryň geljekki ugurlary (1)

  Tebigy gaz generatorlary ýokary netijeliligi, az zyňyndylary we çykdajylylygy sebäpli meşhurlyga eýe bolýar.Dünýädäki energiýa zerurlyklarynyň ösmegi bilen tebigy gaz parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak we has suwa geçmek üçin iň geljegi uly energiýa çeşmelerinden biridir ...
  Koprak oka
 • Tebigy gazlary bejermek üçin PSA DECARBONIZASI PRA GIRIŞI (2)

  Tebigy gazy gaýtadan işlemek üçin PSA tehnologiýasynyň birnäçe dürli warianty bar, hersiniň özboluşly aýratynlyklary we artykmaçlyklary bar.Mysal üçin, käbir PSA amallary iki aýry adsorbsion düşek ulanýar, bu ýerde bir krowat CO2 adsorbsiýa edýär, beýlekisi bolsa täzelenýär.Bu üznüksiz opera mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
 • Tebigy gazy bejermek üçin PSA dekarbonizasiýa prosesi (1)

  Tebigy gazy bejermek üçin PSA dekarbonizasiýa prosesi (1)

  Tebigy gaz, dünýäde giňden ulanylýan möhüm energiýa çeşmesidir.Muňa garamazdan, köplenç kömürturşy gazy (CO2) ýaly hapalar bilen hapalanýar, olary dürli programmalarda ulanmazdan ozal aýyrmaly.Muňa ýetmegiň iň meşhur usullaryndan biri ...
  Koprak oka
 • Molekulýar elekleri gaýtadan işlemek Tebigy gaz tehnologiýasy (2)

  Molekulýar elekleri gaýtadan işlemek Tebigy gaz tehnologiýasy (2)

  Programma Biziň molekulýar elek kükürtleşdiriş bölümimiz tebigy gaz pudagynda giňden ulanylýar, şol sanda: Gury gazy bejermek: Molekulýar elekler tebigy gazdan çyglylygy aýyrmak, hilini ýokarlandyrmak we daşamak we ulanmagy aňsatlaşdyrmak üçin ulanylýar.Gazyň kükürdi: Molekulýar elekler ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/13