Rongteng 1995-nji ýyldan bäri tebigy gaz pudagynda işleýär. Wellhead bejeriş enjamlary, tebigy gaz sowadyjy enjamlar, ýeňil uglewodorod dikeldiş bölümi, LNG suwuklandyryş zawody, gaz generatorlary üçin çözgütler we enjamlar toplumy bilen üpjün edýäris.Güýçli gözleglerimiz we ösüşimiz, müşderileriň isleglerini yzygiderli kanagatlandyrmak üçin täze önümleri we çözgütleri hödürlemäge mejbur edýär.Tehniki topar bazaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin täze tehnologiýa we materiallara göz aýlaýar.Ösen enjamlar, tejribeli işgärler we güýçli önümçilik kuwwaty bilen müşderileriň önümçilik talaplaryny kanagatlandyryp bileris we çalt iberip bileris.“Rongteng” -iň esasy artykmaçlyklaryndan biri, çalt gurulmagyna we ýokary hilli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän modully dizaýn we ýasama çemeleşmesi.Modully dizaýny we gurluşygy sebäpli ähli zawod deňiz arkaly aňsatlyk bilen iberilip bilner.Satuwdan soň in engineenerlerimiz, gurnama we synag işlerinde, tehniki hyzmatda, şahsy okuwda we ätiýaçlyk şaýlaryny çalyşmakda müşderilere goldaw bererler..

Suwy, kislota gazyny, azody, simapy, agyr uglewodorody tebigy gazdan çykarmak üçin e Tebigy gaz sowadyjy enjamlar bilen üpjün edýäris.

Tebigy gaz şertleri

 • 7MMSCFD Tebigy gaz dekarbonizasiýa skid

  7MMSCFD Tebigy gaz dekarbonizasiýa skid

  ● Kämillik we ygtybarly amal
  Energy Az energiýa sarp etmek
  Small Kiçijik pol meýdany bolan skid oturdylan enjamlar
  Installation Gurmak we daşamak aňsat
  Ular Modul dizaýny

 • Tebigy gazy arassalamak üçin PSA dekarbonizasiýa skidi

  Tebigy gazy arassalamak üçin PSA dekarbonizasiýa skidi

  Tebigy gazy dekarburizasiýa etmek (dekarbonizasiýa) skid, tebigy gazy arassalamakda ýa-da bejermekde esasy enjamdyr. PSA pes basyşly dekarbonizasiýa tehnologiýasy bolup, iş basyşyny üýtgedip CO2 adsorbsiýasyny we desorpsiýasyny gazanýar.Bu tehnologiýa, adatça 0,5 ~ 1MPa basyşda CO2-ni tebigy gazdan bölüp çykarýar we adsorbentiň täzelenmegini tamamlamak üçin wakuum desorpsiýasyny başdan geçirýär.PSA usuly fiziki adsorbsiýa degişlidir, himiki adsorbsiýa bilen deňeşdirilende, adsorbsion kuwwaty çäklidir we saýlamagy pesdir;Şeýle-de bolsa, PSA prosesi akymy ýönekeý, adsorbentiň ömri uzak, täzeden döredilmegi aňsat we energiýa az sarp edilýär.Şol bir wagtyň özünde, ýokary awtomatlaşdyryş, daşky gurşawa peýdaly we ýokary amaly çeýeligi ýaly artykmaçlyklary hem bar.Esasanam ýokary basyşly iýmit gazy bilen iş salyşanyňyzda, adatça gaýtadan basyş etmegiň zerurlygy ýok.PSA usuly, ýylylyk we sowadyş zerurlygy bolmazdan, otag temperaturasynda işledilip bilner, TSA usuly bilen deňeşdirilende 1-2 esse energiýa sarp ediler;Mundan başga-da, ekwiwalent TSA usuly bilen deňeşdirilende, PSA usuly adsorbsion dozasyny has az talap edýär.

 • Omörite 50 × 104 TPD Tebigy gazy suwsuzlandyrýan zawod

  Hususy 50 × 104TPD Tebigy gazy suwsuzlandyrýan zawod

  Suw siňdirilenden soň, TEG atmosfera basyşy ot turbasyny ýylatmak we täzeden dikeltmek usuly bilen täzelenýär.Heatylylyk çalşygyndan soň, ýylylyk azalýan suwuklyk sowadylýar we gaýtadan işlemek üçin basyş edilenden soň TEG siňdiriş diňine gaýtarylýar.

 • Tebigy gazy arassalamak ulgamy Molekulýar elek desulfurizasiýa

  Tebigy gazy arassalamak ulgamy Molekulýar elek desulfurizasiýa

  Jemgyýetimiziň ösmegi bilen arassa energiýany goldaýarys, şonuň üçin tebigy energiýa arassa energiýa hökmünde isleg hem artýar.Şeýle-de bolsa, tebigy gaz ulanylanda, köp gaz guýularynda köplenç wodorod sulfidi bolýar, bu enjamlaryň we turbageçirijileriň poslamagyna, daşky gurşawy hapalamagyna we adamyň saglygyna howp salmagyna sebäp bolar.Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen tebigy gazy kükürtlemek tehnologiýasynyň giňden ulanylmagy bu meseleleri çözdi, ýöne şol bir wagtyň özünde tebigy gazy arassalamak we bejermek çykdajylary hem ýokarlandy.

 • Wodorod sulfid ýangyç gazy arassalaýjy bölüm

  Wodorod sulfid ýangyç gazy arassalaýjy bölüm

  Giriş Jemgyýetimiziň ösmegi bilen arassa energiýany goldaýarys, şonuň üçin arassa energiýa hökmünde tebigy gaza bolan isleg hem artýar.Şeýle-de bolsa, tebigy gaz ulanylanda, köp gaz guýularynda köplenç wodorod sulfidi bolýar, bu enjamlaryň we turbageçirijileriň poslamagyna, daşky gurşawy hapalamagyna we adamyň saglygyna howp salmagyna sebäp bolar.Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen tebigy gazy kükürtlemek tehnologiýasynyň giňden ulanylmagy bu meseleleri çözdi, ýöne şol bir wagtyň özünde ...
 • 3 MMSCD Tebigy gaz üçin ýörite gaz suwsuzlandyryş enjamlary

  3 MMSCD Tebigy gaz üçin ýörite gaz suwsuzlandyryş enjamlary

  Nebit we gaz ýatagyndaky guýulary bejermek, tebigy gazy arassalamak, çig nebiti arassalamak, ýeňil uglewodorod dikeltmek, LNG zawody we tebigy gaz generatory bilen meşgullanýarys.

 • TEG suwsuzlandyryş bölümi tarapyndan tebigy gazdan ýasalan suw

  TEG suwsuzlandyryş bölümi tarapyndan tebigy gazdan ýasalan suw

  TEG suwsuzlanmagy, suwsuzlandyrylan tebigy gazyň siňdiriş diňiniň ýokarsyndan çykýandygyny we arassa suwuk gury gaz ýylylyk çalşyjy arkaly ýylylyk çalşygy we basyş kadalaşdyrylandan soň enjamdan çykýandygyny aňladýar.

 • Tebigy gaz sowadyjy enjamlar üçin MDEA usuly dekarburizasiýa skidi

  Tebigy gaz sowadyjy enjamlar üçin MDEA usuly dekarburizasiýa skidi

  Tebigy gazy dekarburizasiýa (dekarbonizasiýa) skid, tebigy gazy arassalamakda ýa-da bejermekde esasy enjamdyr.

 • Tebigy gazy arassalamak üçin TEG suwsuzlygy

  Tebigy gazy arassalamak üçin TEG suwsuzlygy

  TEG suwsuzlandyryş skidi tebigy gazy arassalamakda ýa-da tebigy gazy bejermekde esasy enjamdyr.Iýmit gazynyň TEG suwsuzlanmagy çygly tebigy gazy arassalamakdyr we enjamyň kuwwaty 2,5 ~ 50 × 104.Işleýiş çeýeligi 50-100%, ýyllyk önümçilik wagty 8000 sagat.

 • Molekulýar elek desulfurizasiýa skidi

  Molekulýar elek desulfurizasiýa skidi

  Molekulýar elek desulfurizasiýa (desulfurizasiýa) skid, molekulýar elek süýji süýjülik diýlip hem atlandyrylýar, tebigy gazy arassalamakda ýa-da tebigy gazy sowatmakda möhüm enjamdyr.Molekulýar elek çarçuwaly gurluşy we birmeňzeş mikropor gurluşy bolan aşgar metal alýuminosilikat kristaldyr.

 • Buglanmak kristallaşmagy

  Buglanmak kristallaşmagy

  Tebigy gazy arassalaýjy zawodyň hapa suwlaryny arassalamakda bugarýan kristalizasiýa skidiniň ulanylyşy Na2SO4-NaCl-H2O faza diagrammasy bilen bilelikde seljerilmeli.Buglanýan kristallaşma diňe bir duz bilen suwy bölmek prosesi bolman, eýsem her organiki duzuň ergin aýratynlyklaryny birleşdirip, bugarýan kristalizasiýa ulgamynda ädimme-ädim organiki duzy netijeli bölüp biler.

 • Guýruk gazy arassalamak

  Guýruk gazy arassalamak

  Tebigy gaz guýrugy gazyny arassalamak, esasan, kükürdi dikeltmek enjamynyň guýruk gazy, şeýle hem suwuk kükürt howzunyň galyndy gazy we kükürdi dikeltmek enjamynyň suwsuzlandyryş enjamynyň TEG galyndy gazy bilen işlemek üçin ulanylýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2