Rongteng 1995-nji ýyldan bäri tebigy gaz pudagynda işleýär. Wellhead bejeriş enjamlary, tebigy gaz sowadyjy enjamlar, ýeňil uglewodorod dikeldiş bölümi, LNG suwuklandyryş zawody, wodorod önümçilik bölümi, gaz generator toplumlary üçin çözgütler we enjamlar toplumy bilen üpjün edýäris.Güýçli gözleglerimiz we ösüşimiz, müşderileriň isleglerini yzygiderli kanagatlandyrmak üçin täze önümleri we çözgütleri hödürlemäge mejbur edýär.Tehniki topar bazaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin täze tehnologiýa we materiallara göz aýlaýar.Ösen enjamlar, tejribeli işgärler we güýçli önümçilik kuwwaty bilen müşderileriň önümçilik talaplaryny kanagatlandyryp bileris we çalt iberip bileris.“Rongteng” -iň esasy artykmaçlyklaryndan biri, çalt gurulmagyna we ýokary hilli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän modully dizaýn we ýasama çemeleşmesi.Modully dizaýny we gurluşygy sebäpli ähli zawod deňiz arkaly aňsatlyk bilen iberilip bilner.Satuwdan soň in engineenerlerimiz, gurnama we synag işlerinde, tehniki hyzmatda, şahsy okuwda we ätiýaçlyk şaýlaryny çalyşmakda müşderilere goldaw bererler.

Tebigy gazdan wodorod öndürmek üçin dizaýn we enjamlar bilen üpjün edip bileris

Wodorod önümçilik bölümi

 • Tebigy gazdan öndürilen wodorod öndürýän zawod

  Tebigy gazdan öndürilen wodorod öndürýän zawod

  Giriş Tebigy gazdan wodorod önümçiligi arzan bahadan we ep-esli täsiriň artykmaçlyklaryna eýedir.Tebigy gazdan wodorod öndürmek üçin has ösen täze proses tehnologiýasyny gözlemek we ösdürmek arzan wodorod çeşmesi meselesini çözmek üçin möhüm kepillikdir.Qualityokary hilli we arassa senagat energiýasy hökmünde tebigy gaz Hytaýda energiýa ösüşinde möhüm strategiki ähmiýete eýe.Sebäbi tebigy gaz diňe bir adamlar üçin möhüm ýangyç däl ...
 • Tebigy gaz bilen wodorod öndürmek

  Tebigy gaz bilen wodorod öndürmek

  Batareýanyň çäginden daşardaky tebigy gaz ilki bilen kompressor tarapyndan 1,6Mpa basyş edilýär, soňra bug reformaçysynyň konweksiýa bölüminde iýmit gazy gyzdyryjy tarapyndan takmynan 380 to gyzdyrylýar we aşakdaky iýmit gazyndaky kükürdi aýyrmak üçin desulfurizator girýär; 0.1ppm.

 • Tebigy gaz wodorod öndürýän zawod

  Tebigy gaz wodorod öndürýän zawod

  Gazanyň iýmit suwunyň talaplara laýyk gelmegi üçin, gazanyň suwunyň ulalmagyny we poslamagyny gowulandyrmak üçin az mukdarda fosfat ergini we deoksidizator goşulýar.Deprek, gazanyň suwunyň umumy erän gaty jisimlerine gözegçilik etmek üçin gazanyň suwunyň bir bölegini yzygiderli boşatmaly.

 • 500 kg tebigy gaz wodorod önümçilik birligi

  500 kg tebigy gaz wodorod önümçilik birligi

  Batareýanyň çäginden daşardaky tebigy gaz ilki bilen kompressor tarapyndan 1,6Mpa basyş edilýär, soňra bug reformaçysynyň konweksiýa bölüminde iýmit gazy gyzdyryjy tarapyndan takmynan 380 to gyzdyrylýar we aşakdaky iýmit gazyndaky kükürdi aýyrmak üçin desulfurizator girýär; 0.1ppm.

 • Tebigy gaz üçin Rongteng wodorod önümçilik bölümi

  Tebigy gaz üçin Rongteng wodorod önümçilik bölümi

  Tebigy gazyň wodorod öndürmek prosesi esasan dört prosesi öz içine alýar: iýmit gazynyň öňüni almak, tebigy gaz bugy öwürmek, kömürturşy gazyny öwürmek we wodorody arassalamak.

 • Tebigy gaz ýa-da wodorod gaz generatory bilen Rongteng wodorod öndürmek

  Tebigy gaz ýa-da wodorod gaz generatory bilen Rongteng wodorod öndürmek

  Fuelangyç hökmünde tebigy gaz basyş siňdiriji adsorbsiýa gazy bilen garylýar, soňra ýangyç gazynyň gyzdyryjysyna ýangyç gazynyň mukdary reforma peçiniň çykýan ýerindäki gaz temperaturasyna görä sazlanýar.Akym sazlanylandan soň, reforma peçine ýylylyk bermek üçin ýangyç gazy ýanmak üçin ýokarky ot ýakýar.

 • Tebigy gazdan 500KG wodorod öndürýän enjam

  Tebigy gazdan 500KG wodorod öndürýän enjam

  Umumy aýratynlyklar Gurlan dizaýn, ýerdäki adaty gurnama tertibini üýtgedýär.Kompaniýada gaýtadan işlemek, önümçilik, turbalar we skid emele getirmek arkaly, materiallaryň ähli önümçiligine gözegçilik, kompaniýadaky kemçilikleri ýüze çykarmak we basyş synagy doly ýerine ýetirilýär, bu ulanyjynyň ýerinde gurulmagy sebäpli ýüze çykýan hil gözegçilik töwekgelçiligini düýpgöter çözýär we hakykatdanam ähli prosesiň hiline gözegçilik edýär.Productshli önümler kompaniýada oturdylýar.Pikir ...