Kompaniýanyň öndürijiligi

1.100 × 104 m3/ d CNPC üçin skid-oturdylan dekarbonizasiýa zawody

öndürijilik002

Taslama ýokary uglerod tebigy gazy bejermegiň nusgasydyr, şeýle hem Hytaýyň demirgazyk-gündogarynda bir ýylda gurlan, dizaýn edilen we satyn alnan we öndürilen we işe girizilen modul skidini ilkinji gezek durmuşa geçiren Daqing nebit ýatagynyň nusgasydyr.

Şeýle hem, EPC taslamasyny öňe sürmek boýunça gözlegimiz, şeýle hem, EPC in engineeringenerçilik taslamasynda öňküler bilen aşakdakylaryň arasyndaky baglanyşygy birleşdirmek üçin kompaniýa üçin möhüm öwrülişik bolar.

öndürijilik003
öndürijilik001

2. 300 × 104 m3/ d CNPC üçin skulf oturdylan zawod

Tebigy gaz, MDEA baý suwuklykdan çalt bugarmakdan soň, H2S kislotaly suw bölüji bilen aýrylýar we bölünen MDEA ergini hem kükürtleşme diňine geçirilýär.

Suwsuzlyk diňinde ulanylýan baý TEG ergini distilýasiýa diňine, bugarmak tankyna we süzgüçine girýär we gyzdyrylýar we ýuka TEG erginine öwrülýär.Soňra bolsa suwsuzlanmak üçin suwsuzlyk diňine sorulýar.
Kislota suw bölüji bilen bölünen H2S gazy, kislota gazy saklaýan bakyň içine sanjym edilenden soň, reaksiýa peji bilen gyzdyrylýar, SO2 öndürmek üçin howa kompressory tarapyndan sorulan howa bilen reaksiýa berýär.
SO2 galan H2S (Klaus reaksiýasy) bilen elementar kükürt öndürmek üçin reaksiýa berýär, soňra kükürt almak üçin sowadylýar.

öndürijilik003
Kompaniýanyň öndürijiligi

Iýmit gazy solid gaty we suwuk hapalar aýyryjy we süzgüç bölüji arkaly aýrylandan soň, kükürtlemek üçin ýüzýän klapan diňine, MDEA erginini desulfurizator hökmünde ulanýan minara girýär.

Floüzýän klapan diňiniň ýokarsyndaky gaz, gazyň içine girýän az mukdarda MDEA suwuklygyny aýyrmak üçin çyg arassalaýjy bölüjiden geçýär, soňra çygly tebigy gaz TEG arkaly suwsuzlanmak üçin suwsuzlyk diňine girýär.
Ahyrynda, suwsuzlandyryş diňinden gury tebigy gaz ökde söwda gazy hökmünde eksport edilýär.

Dulfurizasiýa diňindäki baý MDEA suwuklygy uglewodorodlary aýyrmak we süzmek üçin süzgüç girizmek üçin bugarýar.Ondan soň, dikeldiş diňine girýär we desulfurizasiýa aýlanyşygy üçin desulfurizasiýa diňine iberilýän pes MDEA suwuklygyna öwrülmegi üçin bug bilen gyzdyrylýar.

öndürijilik004
öndürijilik002

3.Yan Zhonghong 10X 104 Nm3/ d LNG suwuklandyryş taslamasy

asda2
asda4
asda1

Gurluşyk meýdançasy: Siçuan welaýaty'an şäheri, Luşan etraby.
Esasy tehniki parametrler:
1. Gaýtadan işlemek ukyby
Giriş tebigy gazy: 10X 104 Nm³ / d
Suwuklandyryş çykyşy: 9.53 X 104 Nm³ / d
Went gazly gaz: 35 1635Nm³ / d
2. LNG önüminiň aýratynlyklary:
LNG çykyşy: 68t / d (161m³ / d);9.53X 10 gaz fazasyna deňdir4 Nm³ / d
Temperatura: -161.4 ℃
Saklaýyş basyşy: 15KPa

4. 150-300 × 104 m3/ d CNPC üçin TEG suwsuzlandyryş zawody

öndürijilik001

Şereketimiz arassalaýyş kuwwaty 300 × 104 m3 / d we Weing 202 we 204 TEG suwsuzlandyryş zawodyny we bejeriş kuwwaty 150 × 104 m3 / d bolan Ning 201 TEG suwsuzlandyryş zawodyny gurdy.

TEG suwsuzlandyryş zawody, adatça kükürtsiz tebigy gazy ýa-da alkogol amin prosesi kükürdiji zawoddan arassalanan gazy bejermek üçin ulanylýar.TEG suwsuzlandyryş bölümi esasan siňdiriş ulgamyndan we täzeleniş ulgamyndan durýar.Amalyň esasy enjamlary siňdiriş diňidir.Tebigy gazyň suwsuzlandyryş prosesi siňdiriş diňinde tamamlanýar we regenerasiýa diňi TEG baý suwuklygynyň täzelenmegini tamamlaýar.

Iýmit tebigy gazy siňdiriş diňiniň düýbünden girýär we ýokardan minara girýän TEG arassa suwuklygy bilen yzygiderli habarlaşyň, soňra suwsuzlandyrylan tebigy gaz sorujy diňiň ýokarsyndan çykýar we TEG baý suwuklygy çykýar diňiň düýbi.

Ondan soň, TEG baý suwuklyk, dikeldiş diňiniň ýokarsyndaky kondensatoryň çykaryjy turbasy bilen gyzdyrylandan soň, eredilen uglewodorod gazlaryny mümkin boldugyça öçürmek üçin fleşka girýär.Fleşkany galdyrýan suwuk faza, süzgüç bilen süzülenden soň, arassa baý suwuk ýylylyk çalşyjy we bufer tankyna akýar we has gyzdyrylandan soň dikeldiş diňine girýär.

Täzeleniş diňinde TEG baý suwuklygyndaky suw pes basyşda we ýokary temperaturada gyzdyrylsa-da aýrylýar.Dikeldilen TEG ýuka suwuklygy, arassa suwuk ýylylyk çalşyjy tarapyndan sowadylýar we gaýtadan işlemek üçin glikol nasosy bilen sorujy diňiň ýokarsyna sorulýar.

öndürijilik004
öndürijilik003

5. 30 × 104 m3/ d CNPC üçin molekulýar elek suwsuzlandyryş zawody

öndürijilik001
öndürijilik001

Bejergi kuwwaty: 14 ~ 29 × 10 m3 / d
Iş basyşy: 3.25 ~ 3.65mpa (g)
Giriş temperaturasy: 15 ~ 30 ℃
Iýmit gazynyň suw düzümi: 15-30 ° C doýgun suw
Dizaýn basyşy: 4MPa

Bu taslamanyň iýmit gazy, Haýnan welaýatynyň Fuşan nebit ýatagynda Lian 21 blokdan we Lian 4 blokdan ýokary CO2 düzümi bolan tebigy gazdyr.Synag synagynyň irki we orta tapgyrynda iki blokdan öndürilen gaz ilki bilen Bailian gaz ýygnaýjy stansiýasynda nebit-gaz bölünişi edildi, soň bolsa molekulýar elek suwsuzlanmagy bilen guradyldy we suwsuzlandy, soň bolsa 14-e çenli basyş edildi 22 MPa gaz sanjym kompressory bilen we ýere sanjym edildi.

6. 100 × 104 m3/ d Pakistanyň Kasym porty üçin LNG kabul ediji zawod

Bu taslama “American Standard” -a laýyklykda dizaýn edildi we öndürildi.LNG arassalaýjy zawod we LNG transport gämisi LNG-ni FOTCO duralgasynyň golaýyndaky LNG gazlaşdyryjy ýüzýän gämä (saklaýyş we regasifikasiýa bölümi) iberýär.

Düzgünleşdirilen tebigy gazy LNG gazlaşdyryjy ýüzýän gämiden SSGC birikme nokadyna geljekde ulanyjylara eltmek üçin täze gaz düşüriji duralga we turbageçiriji gurlar.

asdad1

Gurluşyk meýdançasy: Pakistanda ikinji uly deňiz porty Rath Kasym deňiz porty.Fitigli derýasynyň aşaky akymynda, ýurduň günortasyndaky Indus derýasynyň deltasynyň günbatar tarapyndaky şahasy ýerleşýär.Onuň demirgazyk-günbatary Karaçiden 13 deňiz mil uzaklykda.Pakistanda ikinji uly deňiz portydyr.Esasan Karaçi portundaky basyşy azaltmak üçin Karaçi polat fabriklerine we içerki import we eksport harytlaryna hyzmat edýär.

Bejergi kuwwaty: 50 ~ 750 MMSCFD.
Dizaýn basyşy: 1450 PSIG
Işleýiş basyşy: 943 ~ 1305 PSIG
Dizaýn temperaturasy: -30 ~ 50 ° C.
Işleýiş temperaturasy: 20 ~ 26 ° C.

02
öndürijilik003

7. 50 × 104 m3/ d Şanxi welaýatynyň Datong şäherindäki LNG suwuklandyryş zawody

Shanxi Datong LNG taslamasy, Şanxi welaýatynda täze energiýanyň esasy taslamalarynyň biri we Şanxi welaýatynda gazlaşdyrmagy ösdürmegiň esasy taslamasydyr.Taslama tamamlanandan soň çykyş ýeter
Shanxi LNG-iň iň ýokary ätiýaçlyk merkezlerinden biri hökmünde önümçiligi 50x104 m3 / d ýeter.

Taslama 50 × 104 m3 / d tebigy gazy suwuklandyrmak taslamasy we goldaw desgalary we 10000 m3 LNG doly kuwwatly tank gurar.Esasy proses bölümlerine iýmit gazynyň basyşy, dekarbonizasiýa bölümi, dekarbonizasiýa bölümi, suwsuzlandyryş bölümi, simap aýyrmak we agramy aýyrmak, uglewodorod birligi, suwuklandyryş bölümi, sowadyjy ammar, fleş bug basyşy, LNG tank fermasy we ýük enjamlary bar.

img01
img02
öndürijilik001
öndürijilik004

8. 30 × 104 m3/ d CNPC üçin desulfurizasiýa zawody

öndürijilik003

Günbatar Siçuan welaýatynda deňiz gaz guýulary üçin skid oturdylan desulfurizasiýa zawodynyň goldawy taslamasy “tebigy gazy arassalamak sk” kompaniýamyzyň Sinopec Petroleum Engineering Design Co., Ltd. bilen hyzmatdaşlygyndaky ilkinji taslama.;

Bu taslama, Pengjou 1 guýusynda 0,3 100 × 104 m3 / d bolan tebigy gazy kükürtlemek üçin goldaw taslamasy, şol sanda tebigy gazy gaýtadan işlemek, kükürdi dikeltmek we galyplamak, jemgyýetçilik in engineeringenerçiligi we beýleki bölümler.

öndürijilik002
öndürijilik001

9.Ganquan Fengyuan 10X 104Nm3/ d LNG suwuklandyryş bölümi

asdsad1
asdsad2
asdsad3

Gurluşyk meýdançasy: Ganquan, Yanan şäheri, Şanxi welaýaty , Hytaý.

Esasy tehniki parametrler:

1. Gaýtadan işlemek ukyby

Giriş tebigy gazy: 10X 104 Nm³ / d

Suwuklandyryş önümçiligi: 9.48 X 104 Nm³ / d (ammarda)

Went gazly gaz: ~ 5273Nm³ / d

2. LNG önüminiň spesifikasiýasy:

LNG çykyşy: 68.52t / d (160,9m³ / d);gaz fazasyna deňdir 9.48X 104 Nm³ / d

Temperatura: -160.7 ℃

Saklaýyş basyşy: 0.2MPa.g

10. 600 × 104 m3/ d CNPC üçin guýruk gazy arassalaýjy zawod

öndürijilik001

Taslama, CNPC Gaomo arassalaýyş zawodynda dizaýn kuwwaty 600 × 104 m3 / d bolan guýruk gazy arassalaýjy bölüm.Esasan kükürdi dikeldiş bölüminiň Klaus guýruk gazyny, şeýle hem kükürdi dikeldiş bölüminiň suwuk kükürt howuz galyndy gazyny we suwsuzlandyryş bölüminiň TEG galyndy gazyny bejermek üçin ulanylýar.Gurluşyň dizaýn bejeriş ukyby kükürdi dikeldiş bölümi we suwsuzlandyryş bölümi bilen gabat gelýär.Zawod, “Shell” kompaniýasy tarapyndan tassyklanan CANSOLV amalyny kabul edýär we bejergiden soň SO2 zyňyndy standarty 400mg / Nm3 (gury esas, 3vol% SO2) bolup biler.

öndürijilik003
öndürijilik002
öndürijilik004

11. 600 × 104 m3/ d CNPC üçin bugarmak kristalizasiýa zawody

Zawod şor suwy bejermek üçin köp täsirli bugarmak we kondensasiýa usulyny ulanýar.Buglanmak kristallaşdyryş bölümi bilen arassalanan öndürilen suw, sowadyjy suwuň aýlanmagy üçin makiýa water suwy ýa-da zawoddaky beýleki önümçilik suwy hökmünde gaýtadan ulanylýar.Hapalaýjy maddalar kanalizasiýa bilen kristal duz görnüşinde bölünýär.Buglanýan kristalizasiýa zawodynyň iýmleri, ýokarky elektrodializ zawodynyň şor suwudyr we zawodyň bejeriş kuwwaty 300 m3 / d.Productionyllyk önümçilik wagty 8000 sagat.

Energiýanyň basgançak ulanylyşyny amala aşyrmak üçin köp täsirli bugarmak kabul edilýär we energiýany tygşytlamak täsiri aýdyňdyr.

Tutuş ulgamyň galyndy ýylylygy doly ulanylýar.Bug buglaýyş kristallaşdyryş bölümi, tebigy gaz arassalaýjy zawoddan lagymlaryň nol akymyny amala aşyrmak üçin diňe az mukdarda ýokary derejeli ýylylyk energiýasyna mätäç.

Bejeriş täsiri gowy, arassalanan suw aýlanylýan suwuň standartyna laýyk bolup biler, şonuň üçin ony aýlanyş suwy üçin makiýa water suwy hökmünde ulanyp bolar.

Heatylylyk çalşygy turbasy gowy ýylylyk geçirijiligi bilen titanium materialdan ýasalýar.Beýleki esasy enjamlar durnukly işleýşi, ýokary awtomatlaşdyryş derejesi, ýönekeý işleýşi we giň amaly diapazony bolan 316L birleşdirilen plastinkany kabul edýär.

öndürijilik001
öndürijilik003
öndürijilik002

12.Tongguan 10X 104Nm3/ d LNG suwuklandyryş bölümi

Esasy tehniki parametrler:

1. Gaýtadan işlemek ukyby

Giriş tebigy gazy: 10X 104 Nm³ / d

Suwuklandyryş önümçiligi: 9.9X 104 Nm³ / d (ammarda)

Went gazly gaz: 50 850Nm³ / d

2. LNG önüminiň spesifikasiýasy:

LNG çykyşy: 74.5t / d (169.5m³ / d);9.9X 10 gaz fazasyna deňdir4 Nm³ / d

Temperatura: -160.6 ℃

Saklaýyş basyşy: 0.2MPa.g

aszxcxz1
aszxcxz2

13. 30 × 104 m3/ d Cangxi şäherindäki LNG suwuklandyryş zawody

öndürijilik001

“Cangxi Datong Natural Gas Investment Co., Ltd.” tarapyndan maýa goýlan 170 million ýuana bilen bu taslama 300 × 104 m3 / d LNG suwuklandyryş taslamasy we goldaw desgalary we 5000 m3 LNG doly kuwwatly tank gurlar.
MRC sowadyjy prosesi kabul edildi we esasy zawodlara çig mal gazy basyş bölümi, dekarburizasiýa bölümi we suwsuzlandyryş bölümi, simap aýyrmak we agyr uglewodorod aýyrmak bölümi, suwuklandyryş bölümi, sowadyjy ammar, bug bugy basyşy,
LNG tank zonasy we ýükleýiş desgalary.

Göwrümi: 30 × 104 m3 / d
Iş basyşy: 5.0 MPa (g)
Dizaýn basyşy: 5.5 Mpa (g)
Saklaýyş tanky: 5000m3 doly kuwwatly bak
Saklaýyş temperaturasy: -162 ° C.
Saklaýyş basyşy: 15KPa

öndürijilik002

14. 20 × 104m3/ d Sinszýan Luhuan Energy Ltd, Sinszýan üçin LNG zawody

Esasy amal bölümlerine iýmit gazynyň basyşy, dekarbonizasiýa bölümi, suwsuzlandyryş bölümi, simap we agyr uglewodorod aýyrmak bölümi, suwuklandyryş bölümi, sowadyjy ammar, fleş bug basyşy, LNG tank meýdançasy we ýükleýiş desgalary girýär.Iýmit gazy 200,000 m turbageçiriji gazdyr3/ gün, ammar 2000 m3bir göwrümli bak

sxre

Esasy tehniki parametrler:

1. Gaýtadan işlemek ukyby

Tebigy gazy iýmitlendiriň: 22x104Nm ³ / d

Suwuklandyryş çykyşy: 20x104Nm ³ / d

Went kislotasy gazy: 1152 Nm ³ / d

Azot satmak: 14210 Nm ³ / d

2. LNG önüminiň spesifikasiýasy:

LNG çykyşy: 150 t / d (340 Nm ³ / d)

Saklaýyş basyşy: 0,2 Mpa.g