Biz hakda

BIZI

KOMPANI .A

“Sichuan Rongteng” awtomatlaşdyryş enjamlary kärhanasy

topary

Hünär topary

Hytaýda tebigy gaz ýerüsti enjamlarynyň tejribeli skid oturdylan tehnologiýa topary bar.Tebigy gaz in Engineeringenerçilik gözleg institutymyzda 40-dan gowrak gözleg we işgär bar.2020-nji ýylyň iýun aýyna çenli 41 sany patent aldyk, şol sanda 6 oýlap tapyş patenti.

022

Kompaniýanyň güýji

Güýçli skid öndürmek güýji we doly synag desgalary, enjam skid we gämiler öndürmek üçin 200,000 m² ussahanasy bar.Mundan başga-da, bizde ýörite çäge basýan otag, reňk otagy, ýylylygy bejermek peçleri bar;Iň ýokary göterijilik ukyby 75 tonna bolan 13 sany uly we orta ölçegli kran.

S03

Hünär enjamlary

Kebşirleýiş kemçiligini anyklamak otagynyň esasynda UT (ultrases), RT (Reý), PT (aralaşmak) we MT (magnit tozy) kemçilikleri ýüze çykaryp bileris;we hünär synag synag synag desgalary bilen özbaşdak ykjam FAT awtomatiki synag platformalary bilen synag hasabatlaryny takyk we çalt berip bileris.

Esasy önümler

• Çig nebiti bejermek enjamlary
• Gowy bejeriş enjamlary
• Tebigy gaz sowadyjy enjamlar
• Lighteňil uglewodorod dikeldiş bölümi
• LNG zawody
• Gaz kompressory
• Gaz generatorlary

biz hakda

Biziň patentimiz

Milli A2 basyş gämisiniň dizaýny we önümçilik ygtyýarnamasy, GB1, GC1 derejeli ýörite enjamlary gurnamak, üýtgetmek we tehniki hyzmat etmek üçin ygtyýarnama we ABŞ ASME ygtyýarnamasy, U & U2 markasyny aldyk.Dürli basyş gämileriniň, basyş turbageçirijileriniň we basyş komponentleriniň dizaýn we önümçilik işini alyp biler.

Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy
Hil dolandyryş ulgamy
näme üçin bizi saýlamaly?

Näme üçin bizi saýlamaly?

Gaty hil, daşky gurşaw we hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamyny döretdik we ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO14001: 2015 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, GB / T28001-2011 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldyk.Mundan başga-da, Hytaýyň hil barlagy assosiasiýasy tarapyndan berlen "Ajaýyp hil we kepillendirilen hyzmat üçin Hytaýyň abraýly markasy" şahadatnamasyny aldyk we önümlerimiz yzly-yzyna alty gezek "Siçuan meşhur markasy" adyna eýe boldy.

Içerki bazary berkitmek esasynda önümlerimiz we hyzmatlarymyz Aziýa, Europeewropa we Afrikadaky on gowrak ýurda we sebite eksport edilýär, müşderilere ýokary hilli, täsirli we kanagatlanarly hyzmatlar berilýär.

Biz Hytaýda arassa energiýa enjamlary pudagynyň lideri bolmaga borçlanýarys!

Kärhana medeniýeti

Ruhumyz

Işlemek, yhlas, pragmatizm we täzelik

Gymmatlygymyz

Plönekeýlik we sazlaşyk, dogruçyllyk we dogruçyllyk, wepalylyk we mähir, baky ýeňiş gazanýar.

Görüşimiz

Hytaýda nebit we gaz pudagynda öňdebaryjy öndüriji bolmak.

Hyzmatymyz

Satuwdan öňki hyzmat

Müşderiniň jikme-jik talaplaryna düşünenimizden soň bäsdeşlik çözgüdini hödürleýäris.

Satuwdan soň hyzmat

Garnituralary we iş gollanmasyny hödürleýäris we müşderileri saýta gurmak we işe girizmek üçin ýol görkezýäris.Ulanyş prosesinde haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa, wideo görkezmesini bereris we zerur bolanda olar bilen iş salyşarys.